Návštevný poriadok

Návštevný poriadok Múzea Prvého slovenského gymnázia Revúca

Článok I

Platnosť

 

 1. Návštevný poriadok Múzea Prvého slovenského gymnázia Revúca (ďalej len „múzeum”) platí pre návštevníkov nachádzajúcich sa v areáli múzea. Areál múzea tvorí pôvodný dom Prvého slovenského gymnázia s expozíciami múzea, archívom múzea, kancelárskymi priestormi múzea, sociálnymi zariadeniami, pivnicami a Park slovenských národovcov. Expozíciou alebo objektom sa rozumie priestor sprístupnený pre verejnosť v areáli múzea. Je vo vlastnom záujme návštevníka zoznámiť sa s týmto návštevným poriadkom ešte pred vstupom do areálu a dodržiavať jeho ustanovenia. Kúpou vstupenky a vstupom do areálu každý návštevník akceptuje tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre neho stávajú záväznými. Pri pokladni múzea je tento návštevný poriadok v písomnej podobe k nahliadnutiu.

 

Článok II

Otváracia doba a prehliadka expozície a objektu

 

 1. Vstup do areálu je možný len v prevádzkovej dobe zverejnenej pri vstupe do objektu alebo na webovej stránke múzea: https://www.prveslovenskegymnazium.sk/

 

 1. Prehliadka múzea je možná aj bez sprievodu lektora. Vstúpiť do expozície a pohybovať sa v nej je dovolené len po trase prehliadky určenej zamestnancom múzea.

 

 1. Interval medzi jednotlivými prehliadkami určuje múzeum podľa prevádzkových podmienok, s ohľadom na ochranu zbierok, národnej kultúrnej pamiatky a bezpečnosť návštevníkov. Veľkosť skupín vychádza z prevádzkových možností objektu, rešpektuje bezpečnosť objektu a jeho exponátov.

 

 1. Skupiny návštevníkov majú možnosť zarezervovať si prehliadku múzea vopred. Podmienkou je nahlásiť dátum a čas príchodu, určiť jazyk prehliadky (v prípade cudzieho jazyka ponúkame prehliadku v anglickom jazyku) a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 24 hodín pred príchodom. Pri prehliadke v cudzom jazyku je potrebné objednať sa minimálne 48 hodín vopred.

 

 1. Fotografovanie pri špeciálnych príležitostiach (svadobný obrad a fotografovania sa) v areáli múzea, je spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov, ktorý je k dispozícii pri pokladni múzea a na jeho webovej: https://www.prveslovenskegymnazium.sk/

Článok III

Vstupné

 

 1. Za prehliadku sa platí vopred, vstupné platí na jeden vstup v ten deň, v ktorý bola vstupenka zakúpená. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť. Výška vstupného je stanovená sadzobníkom poplatkov. Sadzobník poplatkov je k dispozícií pri pokladni múzea a na jeho webovej stránke. Vstupné platí do celej expozície múzea.

 

 1. Návštevník pred vstupom do expozície múzea je povinný zakúpiť si v pokladni vstupenku, ktorou sa preukáže pri vstupe do expozície. Pri hromadných organizovaných vstupoch, vedúci skupiny môže zakúpiť skupinovú vstupenku.

 

 1. Návštevník môže vstúpiť do expozícií len s platnou vstupenkou. V prípade žiadosti o vydanie voľnej alebo zľavnenej vstupenky sa v pokladni múzea preukáže platným dokladom, na základe ktorého žiada o voľnú alebo zľavnenú vstupenku. Voľnú vstupenku poskytuje múzeum deťom do 6 rokov. Múzeum poskytuje zľavy v nasledovných prípadoch:

a) držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP/S

b) študentom nad 18 rokov na základe ISIC, EURO 26

c) dôchodcom nad 65 rokov

 

 1. Zaplatením vstupného prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným zamestnancom okamžite vykázaný z areálu a to bez nároku na vrátenie vstupného.

 

Článok IV

Ochrana objektu, bezpečnosť a ochrana zbierok

 

 1. Návštevníci areálu sú počas celej doby pobytu v expozícii a objekte povinní správať sa v súlade s normami slušného správania a zachovávať dôstojnosť zodpovedajúcu historickej, spoločenskej a národnej kultúrnej pamiatke. Sú tiež povinní zachovávať najvyššiu ohľaduplnosť voči ostatným návštevníkom a exponátom.

 

 1. Návštevníci sa riadia pokynmi zamestnancov múzea. Nie je dovolené vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej lektorom, zdržiavať a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov.

 

 1. Návštevníci expozície alebo objektu sa smú pohybovať výhradne v priestoroch určených pre verejnosť. Dieťa do 10 rokov má povolený vstup len v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za jeho správanie.

 

 1. Pri hromadnej skupine (školské zájazdy), či inak organizovaných skupinách zodpovedá za skupinu pedagóg alebo vedúci skupiny.

 

 1. Vstup do areálu nie je povolený osobám, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok, osobám v znečistenom, nedostatočnom alebo nevhodnom odeve a osobám s výrazne asociálnym správaním.

 

 1. V areáli nie je dovolený pohyb na bicykloch, na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách, ako aj s rozmernou batožinou.

 

 1. V areáli platí zákaz vstupu s jedlom, nápojmi a so živými zvieratami.

 

 1. Návštevníkom je zakázané rušiť priebeh prehliadky (výkladu) hlukom (napr. hlasitý prehovor, spev), púšťať reprodukovanú hudbu a iné zvuky (napr. mobilné telefóny).

 

 1. Návštevníkom je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a ohrozovať priestory a zariadenie, zbierkové predmety a iný majetok múzea, odhadzovať odpadky mimo smetných nádob a inak znečisťovať areál múzea.

 

 1. Návštevník je povinný počas prehliadky múzea správať sa tak, aby neohrozil nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných návštevníkov a zamestnancov múzea. Múzeum nemá úplný bezbariérový prístup. Počas pohybu po návštevnej trase je nevyhnutné dbať o zvýšenú pozornosť na znížené stropy, na schody, je zakázané vykláňať sa z okien a dvíhať deti na parapety. Je zakázané pohybovať sa mimo určenej trasy.

 

 1. Návštevníkom je zakázané dotýkať sa vystavených exponátov.

 

 1. Návštevníkom je v areáli zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

 

 1. Návštevníkom je do areálu zakázané nosiť akékoľvek zbrane a ich repliky.

 

 1. Od okamihu zistenia poškodenia alebo krádeže zbierkových predmetov sú všetci návštevníci, ktorí sa v tej dobe nachádzajú v areáli, povinní strpieť bezpečnostné opatrenia. Návštevník, ktorý spôsobí škodu svojím konaním, je povinný ju uhradiť v plnom rozsahu. Za škodu spôsobenú deťmi do 18 rokov plne zodpovedajú rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa. Pri spôsobení škody platia všeobecne záväzné predpisy.

 

Článok V

Práva a povinnosti zamestnancov

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť priestorov, dodržiavanie tohto poriadku a v prípade nebezpečenstva ukončiť prehliadku a vyviesť skupinu na bezpečné miesto.
 2. Prevádzkovateľ je povinný stanoviť záväzné otváracie hodiny a časy vstupov a okrem mimoriadnych udalostí ich zverejniť na webovom sídle najneskôr 24 hodín pred zmenou.

 

 1. Zamestnanec je oprávnený upozorniť návštevníka na porušovanie návštevného poriadku.

 

 1. V prípade, že návštevník aj napriek napomenutiu opakovane porušuje ustanovenia tohto poriadku, alebo odmietne poslúchnuť pokyny zodpovedných zamestnancov múzea, môže poverený zamestnanec za hrubé a opakované priestupky voči návštevnému poriadku vykázať takého návštevníka z prehliadky za sprievodu a asistencie pracovníka vlastnej ochrany, bez nároku na vrátenie vstupného.

 

Článok VI

Návštevy s pedagogickým dozorom

 

 1. Organizované školské zájazdy detí do 18 rokov majú vstup do expozícií múzea zakázaný bez pedagogického dozoru (učitelia, vychovávatelia).

 

 1. Pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia) je povinný na základe pokynov zamestnanca zabezpečiť bezproblémovú prehliadku dohliadaním na správanie žiakov a mladistvých študentov.

 

 1. Pre pedagogický dozor, ktorý sprevádza skupinu minimálne 10 žiakov alebo mladistvých študentov do 18 rokov, platí skupinové vstupné.

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento návštevný poriadok je záväzný pre činnosť návštevnej prevádzky Múzea Prvého slovenského gymnázia.

 

 1. S prianiami, pochvalami, pripomienkami a sťažnosťami sa môžu návštevníci obrátiť písomne, telefonicky alebo ústne na zamestnancov múzea, ktorých kontakty sú zverejnené na webovej stránke: https://www.prveslovenskegymnazium.sk/

 

 1. Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávneným zástupcom múzea a účinnosť po dni jeho zverejnenia na webovej stránke múzea: https://www.prveslovenskegymnazium.sk/

 

V Revúcej, dňa 1.2.2016

 

Ing. Diana Lamperová

riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia